Your current location:>Home> >> Organizing Committee

Local Advisory Committee

Jianyong Yu (Donghua University

Ce Wang (Jilin University, China)

Tao Xu (Medprin Regenerative Medical Technologies Co.,Ltd.China)

Haoqing Hou (Jiangxi Normal University)

Hongbin He (Shanghai songli biotechnology co. LTD. China)

Tianxi Liu (Donghua University)

Jianxin He (Zhongyuan University of Technology)

Yong Zhao (Beihang University)

Zhikang Xu (Zhejiang University)

Xiaofeng Lu (Jilin University)

Liqiang Mai (Wuhan University of Technology)

Dairong Chen (Shandong University)

Yong Liu (Tianjin Polytechnic University)

Yanzhong Zhang (Donghua University)

Xiaohong Qin (Donghua University)

Yunze Long(Qingdao University)